Hopp til innhold

Sysselmannens beredskapssystem

Når hendelser truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse, skal de håndteres effektivt. Håndteringen skal være basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom beredskapsaktørene.

 

På Svalbard har Sysselmannen en sentral rolle i å ivareta sikkerhet. Med det omfattende ansvar og mangfold av oppgaver det medfører, stilles det krav til kompetanse, planlegging, øvelser og ikke minst samordning, så vel internt som med andre aktører. Sysselmannens beredskapssystem omfatter en rekke ulike beredskapsplaner. Kun et utvalg er tilgjengelig her.

Beredskap mot akutt forurensning

Utvalget mot akutt forurensning (UA Svalbard) vil aksjonere ved utslipp, dersom den ansvarlige ikke selv er i stand til å håndtere situasjonen. UA Svalbard ledes av Sysselmannen. Ved større hendelser vil Kystverket styre aksjonen.

Beredskap mot akutt forurensning er regulert i beredskapsplanen. Planen består av avtaler, instrukser og maler til bruk ved en aksjon, samt varslingslister og oversikter over fartøy og utstyr. I den statlige beredskapen inngår:

  • flere fartøy
  • depot med oljevernutstyr i Longyearbyen
  • depot med oljelenser i Ny-Ålesund
  • depotstyrke som vil aksjonere ved en hendelse

 Beredskapen er bygd opp av et avtaleverk mellom Kystverket, Sysselmannen og virksomheter på Svalbard som er gitt pålegg om beredskap.

Beredskapsorganisasjonen på Svalbard kan håndtere mindre, kystnære utslipp avhengig av vær, sjø, is og mørke. I tillegg opererer flere Kystvaktskip med oljevernutstyr i farvannene rundt Svalbard. Ved større hendelser vil Kystverket hente inn ressurser fra fastlandet.

Kystverket er ansvarlig myndighet ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, men i enkelsaker delegeres normalt myndigheten til Sysselmannen. Sysselmannen har likevel det operative ansvaret med plikt til å aksjonere dersom det oppstår en hendelse. 

Virksomheter på Svalbard og fartøy som trafikkerer i området har egenansvar for beredskap mot akutte forurensninger. 

En forurensningssituasjon på Svalbard kan by på mange utfordringer og gjøre det vanskelig å sette i verk tiltak 

Beredskap mot akutt forurensning

Her ligger beredskapsplanen mot akutt forurensning på Svalbard

Les mer «Beredskap mot akutt forurensning»