Sysselmannen har fastsatt utredningsprogram for etablering av næringshytter på Svalbard.

Som ledd i oppfølgning av Meld. St.32 (2015-2016) Svalbard, kunngjorde Sysselmannen 17. juni 2016 oppstart av ny næringshytteprosess. Ni tiltakshavere sendte inn forslag til utredningsprogram, som ble sendt på høring med frist for uttalelse 27.2.2017.

Det kom tolv innspill til forslagene til utredningsprogram. På bakgrunn av forslagene til utredningsprogram, innkomne uttalelser og erfaring fra tidligere prosesser har Sysselmannen fastsatt utredningsprogram for næringshyttene med hjemmel i § 4 i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard. Det er besluttet å fastsette et felles utredningsprogram som gjelder for alle næringshyttene siden utredningstemaene i hovedsak er like.

Videre prosess

Tiltakshaverne kan nå utarbeide konsekvensutredning for næringshyttene på bakgrunn av utredningsprogrammet. Regelverket setter ingen frist for hvor lang tid en tiltakshaver kan benytte for å utarbeide en konsekvensutredning. Svalbardmiljøloven § 8 (om samlet belastning) og praktiske hensyn taler i dette tilfelle begge for at det likevel settes en frist, slik at alle søknader med tilhørende konsekvensutredning kan vurderes samlet.

Sysselmannen har derfor bedt om at endelige søknader med tilhørende konsekvensutredning sendes Sysselmannen innen 1.august 2017. Etter dette vil søknader og konsekvensutredninger bli sendt på høring, jf. § 4 i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.