Sysselmannen opprettholder ferdsels- og oppholdsforbudet i det evakuerte området i Lia (se kart på høyre side). Vedtaket gjelder inntil videre og vil bli opprettholdt til faren for snøskred i dette området er over.

Ferdsels- og oppholdsforbudet er gjort med hjemmel i politiloven § 7, annet ledd, jf. første ledd nr. 2, jf. § 5, og er besluttet for å ivareta den enkeltes sikkerhet.

- I praksis vil forbudet med stor sannsynlighet gjelde til hele området er bart for snø, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Forutsetningen for å nedlegge et slikt ferdsels- og oppholdsforbud etter politiloven er at det foreligger fare for enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet. Politiloven hjemler ikke et permanent forbud. Etter Sysselmannens vurdering, vil vilkåret for et forbud imidlertid være til stede for det aktuelle området så lenge det ligger snø. Den siste skredhendelsen, og uforutsett utvikling når det gjelder skredfaren i området, har gjort situasjonen uklar.

Etter Sysselmannens vurdering etterlater dagens ordning, med en kombinasjon av lokalt snøskredvarslingssystem og mulige evakueringsbeslutninger basert på skredfaglige råd, for stor restrisiko og uforutsigbarhet til at de aktuelle husene i dette området i Lia kan være bebodd om vinteren, inntil tiltak for sikring av bebyggelsen mot snøskred er iverksatt.

- Vi vil derfor beslutte nytt forbud mot ferdsel og opphold i det samme området når snøen på nytt legger seg til, sier Kjerstin Askholt.

Sysselmannen vil framover legge opp til at de som ble evakuert fra området, kan hente ut eiendeler en gang i uken. Tidspunktet vil være avhengig av værforholdene og NVEs vurdering av snøskredfaren.

Tidspunktet blir kunngjort på Sysselmannens hjemmesider og på Facebook før hver helg - første gang kommende fredag.

Evakueringen omfatter følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37, samt de skadede boligene i Vei 228 6-16.